Free video chat rooms cam to cam chat radoms com

posted by | Leave a comment

Cait Ariftotdcscu fuo Aucroi in fermoe decodo) penitus a modis creatnraju Hinc qd fit primu moues,quod no moucaf , Auicena Aucr. Et miru quippc,cu ex una pane remoueanc Deu penitus a modis creatura^, ex akera per ca,qux in if Us inferioribus profpidunc^acliot Dd omnipotentia, at^ uircutc coariflare. us,primo eo^ imbutus difriplina^pu Oea radiis (andb numinis collulfratus de ipfo dicat«Dcus 0'nqui Q cil omnia eminenter.Q^icqd.in domedicis idis profpicimus/ Deo fubbmi, excellmuori modo quo podumus,dcdicemus : qa omnia qux in artifici» pulcfarcrcuc,in Ardfice pulchrius uigere debibe quicqd in mediocribus c6menda^,fl C infimis in opnmo repniri codecet. Bona dl lapientia in Ciue,melior in Prpxrc,opnma in Prtnci/ ed poteria io Militc,melior in Duce/oprima in Caput Aec,8C fimiliarobora.atq; michinas direxerunt philofophi frulba cotra muros fupernj ueritatis/Cuius difdplina no eft humano ufurpata fafhi„fed fantfti numinis claritate petfii/ fatqux eos/qui fibiipfis fcpientes funt, K alios contemnunt/ y «gg H faiqux eos/qui fibiiplis lapientes lunt, ot anos contcmnuui/ imd«e^'‘ tenebris fux offufcatx arroganrix relinqucs/quos uero coi/ luftrat adpcncaalia Dei,8Cnaturxdara luce fpcculanda indudt.Et ut eorum’ qui fibi fapientix nomen arrogant.uccordiam uel in parte in pro patulo’cxponam,hoc unum cos interrogare uelim ; ut referent quomodo Deum beneditaum agnofcann Rcfpondebut utiep Ex motu.&fenfibili/ bus iftis Muibus manududmur ad ca,qux cognofa a nobis poliunttquia omnis noftra nonna haba ortum a fcnfu.Si aute xquiuoca funnnon ideo miru, fi ^ inte/ riora hxe ocedendo obcaant in Dri cognidonc. XVI tmtno cognorcuc/mni alta cogntct one dc ipro p creaturas fechilatcu eu runoucant a modis creatura^Tdeo nec mulca ta^ fibi ocdu(a,ab V opidee fummo auferre coaentur«Qi}od vj mundu crcaucrit^qd libera ge ncroiicacc eu £tbrc&ccrit,€C quando uoimt eunde crexeric.Quid enim poliunt per fuu motu aut fenfibiba ifta imaginari de Dco,a fcnfibus,8C moto p^tus alicnof Remotuscft.n. fecundu natura, Quid uc pro libi innata benignitate producac K^o omnia etiam minima prolpidac/Q^id exqrat a Eibrcfadbs fuis/Cur machina ifta con/ duxerit/Quo fe habuerit in rius &brica.

Free video chat rooms cam to cam chat radoms com-83Free video chat rooms cam to cam chat radoms com-75

Arguta quippe fiint hpc/nec tamc angudu» Non ne o Capientes gymna Ca omnia docent:^ infiriora hxc fimi^chru Platon. ficue eorum tnagider infennoae fecudo de Anima ad uerbum ait : Nat tutalidimum operum uiuenribus ed : quxeunt^ pcr&dla, K non orbata^ ant genaadonem (pontaneam habent, &cere alterum, quale ipfum ed.Habent ne ifta fenfibiba cu Deo fummo propomonc uniuocam, an fquiuocamf Non quidc uniuocamiut fcquamur eo^i inftitutatquibus doi OTt Deu/8C creata non conuenire in aliqua ratione uniuoca fubftan/ rix,autcnris.Hine Porphyrius eorum dogma profcquens,ait; ^quis omnia entia uocet,xquiuocc(inquit.f. Quem muldnouidorcsfequunturxiuauis aliqui tenentes conceptum uniuocum Dd K acaturx,fubftiix,8t aedderis conentur mente Anftotelis ad luu pro’pofitu intcrpretaritdmcntcs forfitan tam magnifadto uiro abfi^ ne/ Altate conaadiccrc.Et fi refoluetur,niha praxxigft, in qiwd diflbluatur.ficut nec aliquid febricareturicu eius Eabrica,aut dilfolurio a legibus generationis K diflolurionis natura/ bs abfoluta fit .Nec coadiutores expctflauit o propna uir/ pite SC bencpladto omnia peragitiut ftadm dedarabirous.

Leave a Reply

updating older hf amplifier